Criteria voor de reguliere en bovenstedelijke aanvragen

Criteria t.b.v. besteding bovenstedelijk budget

Uitgangspunten:

 • Het bovenstedelijk budget wordt gevuld met een percentage van het totaal beschikbare budget aan trekkingsgelden van het Leeuwarder OndernemersFonds.
 • Het te hanteren percentage wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld door het bestuur en ter kennisneming voorgelegd aan de Raad van Advies.
 • Alle wijken/gebieden in de gemeente Leeuwarden dragen evenredig bij.
 • Een bijdrage uit het bovenstedelijk budget is bedoeld voor activiteiten die Leeuwarden zowel in Fryslân als de rest van Nederland op de kaart zetten. Op een kwalitatief goede manier, in aansluiting op de ambities en thema’s van de gemeente Leeuwarden.
 • Het LOF streeft naar een variatie in te ondersteunen projecten; in de cultuur-, sport-, economische en maatschappelijke sector en een variatie in doelgroepen.
 • Het LOF stimuleert organisaties tot samenwerking met lokale partners en de totstandkoming van dwarsverbanden tussen sectoren. Bijv. onderwijs – cultuur, zorg – cultuur etc.

Spelregels:

 • Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de eerst helft van het jaar moeten worden ingediend uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar
 • Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van het jaar moeten worden ingediend uiterlijk 31 mei van dat jaar
 • De Raad van Advies van het LOF; een vertegenwoordiging van alle verenigingen/collectieven met trekkingsrechten, komt tweemaal per jaar bijeen om binnengekomen aanvragen te beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria en zal op basis daarvan het bestuur adviseren. De aanvragen worden bij hoofdelijke stemming beoordeeld; 1 stem per ondernemerscollectief.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Leeuwarden
 • Een door het LOF toegekende bijdrage uit het bovenstedelijk budget is nooit groter dan 25% van de totale begroting van de activiteit.
  Aanvragen voor bedragen < € 5.000 worden niet in behandeling genomen.
 • Ten behoeve van de eindafrekening wordt er door de organisatie (uiterlijk vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit plaatsvindt ) zowel financieel als inhoudelijk verslaglegging gedaan

Criteria reguliere aanvragen

 • De aanvraag wordt ingediend door een collectief van ondernemers
 • De aanvraag dient een collectief doel
 • De aanvraag is voor een activiteit of voorziening in de gemeente Leeuwarden
 • De aanvraag past binnen de beschikbare trekkingsgelden
 • De aanvraag is voorzien van twee originele handtekeningen van bestuurder ondernemerscollectief/aanvrager